بیمه های مسئولیت
بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، طراح و محاسب

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، طراح و محاسب

براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق بیمه و مسئولیت ، قانون نظام مهندسیساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالكین ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسایگان ، عابرین و...) كاركنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .

مهندسین ناظر، طراح و محاسب در ساختمانهای احداثی ملزم و متعهد به رعایت ایمنی در موارد زیر هستند :

* ایمنی ساختمان در مقابل خطر زلزله طبق آئین نامه 2800

* مجزا سازی خروجی اصلی

* اجرای محل پله فرار و دسترسی مناسب به آن

* نصب آسانسور مطابق با استانداردها و مقررات ملی ساختمان

* نقشه های پروانه و ضوابط ایمنی آتش نشانی

* اگر در صورت غفلت و یا سهل انگاری آنها اگر خسارتی به ساختمان و اشخاص ثالث وارد آید که مهندسین فوق مسئول آن شناخته شوند.

* تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود .

* مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد و تا حداکثر 10 سال پس ادامه می یابد.

در این بیمه نامه همانگونه كه مشخص گردیده 2 نوع تعهد و جبران خسارت تضمین می گردد:

1- جبران خدمات مالی پروژه
2- جبران غرامت جانی ناشی از حوادث مربوط به عدم كیفیت و محاسبات پروژه

استثنائات

خسارتهاي معلول عوامل زير ولو اينكه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است.
- خسارت ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار. - خسارتهاي ناشي ازجنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل ديگري از اين قبيل.
- خسارتهاي ناشي از تخلف قوانين و نظامات دولتي.
- خسارت ناشي از انفجار هسته اي و تشعشعات راديو اكتيو.
- خسارات ناشي از حوادث وسائط نقليه موتوري
 
جهت ارتباط با بخش کارشناسی بیمه های مسئولیت   گروهی با   شمارۀ 66432533 داخلی 344 ، 255 ، 266 و 121تماس حاصل فرمایید.  
  ایمیل ما : info@bimeman.com -  support@bimeman.com -  bpi1049@gmail.com
   

        
        ثبت سفارش
نظرات